14 avril 2022

Voici mon site en Chinois traditionnel 這是我的繁體中文網站 Zhè shì wǒ de fántǐ zhōngwén wǎngzhàn

lucds2000 官方博客 Lucds2000 guānfāng bókè (canalblog.com)   Voici mon site en Chinois traditionnel   對我來說是一個美妙的挑戰。 Duì wǒ lái shuō shì yīgè měimiào de tiǎozhàn. Un merveilleux défi pour moi.